የምዝገባ ቅጽ

1አጠቃላይ መረጃ
2ዓመታዊ የሂሳብ ሪፖርት
3የምርት ትንበያ
4የሠራተኞች ስም ዝርዝር
5የፔይሮል ሰነዶች
6የ2012 የጡረታ መዋጮ ስለመከፈሉ ማረጋገጫ
7የስራው ማገገሚያ እቅድ
ማንኛውንም የሀሰት ቃል ህግን መተላለፍና ማዕቀብን የሚያስከትል ነው